ANNE-MON är såld.

 Signalbokst�ver SELJ. Registreringsnummer 5160. Skrovl�ngd 16,11 meter, bredd 5,96 meter, djup 2,4 meter. Bruttodr�ktighet 39 ton. Nettodr�ktighet 11 ton.

Segelskeppet ANNE MON ( ex. ROALD ex. BRIS) byggdes på AB C.O. Christianssons varv i Strömstad 1910 som seglande jaktriggat fraktfartyg. Hon byggdes av ek och furu på kravell. Det har ryktats att hon byggdes av spillvirke.Best�llare och f�rste redare var Johan Olsson, Sk�rhamn (partrederi 3/3), vilken seglade BRIS i �tta �r. Första hjälpmaskinen, en Avance p� 22 hk, installerades n�gon g�ng mellan 1910 och 1918. Johan Olsson eftertr�ddes 13 mars 1918 av nytt partrederi 3/3 i Sk�rhamn med Patrik Karlsson som huvudredare. 1924 f�rbyggdes hon. 1926 fick hon en ny maskin, en Bolinder p� 30 hk. Under säsong deltog ANNE-MON (BRIS) i backefisket p� l�nga vid Shetland. I �rigt g�llde stenfrakter, lasten samlad fr�n sm� stenhuggerier i Bohusl�n f�r leverans i G�teborg, Malm� eller K�penhamn. Bris �r en av de f� kvarvarande stenlastarna. 31 mars 1937 s�ldes BRIS till ett partrederi i Hassel�sund, hr kaptenen Olof Arvid Henry Hassell�f. Under detta rederi skedde omfattande reparationer och f�rnyelse av henne. Sj�mannen Odd Arnulf Berg, Gravarne k�pte fartyget 12 mars 1945 och d�pte det till ROALD, namn�ndringsans�kan den 16 april. Hon blev omg�ende sliptagen, genomg�ende reparerad och omtacklad till galeas. Fr�n och med den 26 april 1946 har hon hemmmahamn i Hoven�set. Fartyget med sina 75 tons d�dvikt s�ldes 1950 tillJosef Henning Jansson i Fj�llbacka, K�mpersvik. Nils Lorentz Backman i Dons� k�pte skutan 1958. D�r l�g hon mest som kolmagasin vid kajen, men uthyrdes periodvis under 60-talets f�rsta �r till saltfrakter. Detta torde vara hennes sista resor i fraktfart f�r segel. Enligt Svensk Sj�fartstidning nr 43/63 s�ldes ROALD till H Hansson, Stockholm. I nr 48&63 har hon s�lts vidare till Jan S�rling, Stockholm. I nr 5/64 anges J F J�denbeck som �gare, och ROALD som lustfartyg. 15 november 1967 s�ldes ROALD till Sture Holm f�r 2000 kr. Hon var d� ett halvsjunket vrak vid Norr M�larstrand. Efter bogsering till Bergshaamra varv i Vettershaga i Roslagen b�rjade en mycket omfattande och l�ngvarig f�rbyggnad.  Den 1 november 1999 �vertogs ANNE-MON av sina nuvarande �gare, Mats och Annica Ekelund, och fick hemmahamn i Oxel�sund.

Beskrivning av skrovet:

ANNE-MON har fallande st�v, spetsig akter och rodret p� akterst�ven. Styranordning �r ratt med k�tting till rorkult.

Hösten 1976 sjösattes Anne-Mon efter en omfattande förbyggnad som påbörjades senhösten 1967. Målet var att exteriört återställa Anne-Mon till sitt ursprung och segla med henne. Ca. 2/3 av skrovet blev utbytt. Material är fur på fur. De flesta spant och upplängor framför maskinskottet byttes, samtliga relingsstöttor blev nya av ek. Samtliga balkvägare byttes utom en bit pa SB bog som sparades av nostalgiska skäl och då den var i gott skick. Däcksbalkar som var angripna i ändarna skarvades eller byttes. Hela garneringen för om maskinrum byttes. Nya bogblad av ek och ny stävbinda. Hela skarndäck ersattes, nu i 3-tums ek. Ny lucksarg i 3-tums furu. 3-tums furusarg sattes in för blivande akterkajuta, nu däckat med skivor och presenning.

Vintern 1977 på slip igen för att kopparförhyda vattenlinjen, en meter höga kopparplåtar skruvades på plats med rostfri skruv (vilket underlättar demontering och framför allt spar plåt). Galvanisk korrosion förhindrades genom att plastbrickor fästes över bultskallar. Givetvis ligger det hårfilt under plåtarna också. Många laskar i den gamla bordläggningen säkrades med laskbrickor av koppar eller rostfritt. Både skruv och kopparkamspik har använts.

Vid torrsättning våren 1994 upptäcktes att ett av de gamla borden var löst. Det visade sig att det nya furuspantet hade angripits av rötsvamp (mögelticka). Vintern 1984-1985 låg vi på Bergshamra Varv igen. Bordläggningen öppnades midskepps på båda sidor och samtliga spant som var angripna byttes, plus många till för säkerhets skull. Alla nya spant var nu av ek. Senare saltades skrovet invändigt och efter det har ingen ny svamp upptäckts.

Vintern 1990-1991 (oktober till maj) låg hon i torrdockan på Beckholmen. Ca. 25 meter bord plus några spantdelar på BB sida byttes. Aktra sambordet på SB sida byttes också på grund av spräckt spikrad. Allt nytt är ek.

Den kvarvarande tredjedelen av originalskrovet finns till st�rsta delen i botten under vattenlinjen. St�varna ar inte utbytta. Dessa delar �r naturligtvis inte i nyskick, och behovet av renovering b�rjar bli akut. Akterst�ven �r f�r �vrigt f�rst�rkt med 8 mm rostfri pl�t. Vid senaste torrs�ttningen i juli 2005 kunde inte n�got onormalt uppt�ckas. L�sk�len �r skadad p� flera ställen och beh�ver bytas. Kölen har också en liten skada, troligen en grundstötningsskada. Denna har dock ingen betydelse för konstruktionen. Kölen är skarvad akter om midskepps och förstärkt med kraftiga nitade järn på var sida. Alla järndetaljer under vattenlinjen har offeranoder.

Beskrivning av maskin:

Maskinen ar en 6-cylindrig 2-takts serie 110 Detroit Diesel (GM) på 230 hk vid 1 800 varv. Maskinen är från 1954 och installerad 1980. Backslag och reduktionsväxel är Allison Torqmatic marine gear typ MH. med reduktion 3.7/1. Trebladig propeller 41" * 36". Motor och backslag renoverades 1997. Då byttes cylinderfoder, vevstakar, kolvar, kolvringar. kolvbultar, ram och vevstakslager. Topplocket provtrycktes och renoverades hos Uppsala motorslip. Injector tubes byttes, nya bränsleinjektorer monterades. Trots detta kvarstod felet att motorolja kommer in i airboxen och vidare ut i avgasröret. På grund av detta byttes blowerns tätningar påföljande vinter, felet kvarstår dock, en viss oljeförbrukning blir följden.

Beskrivning av däck, ballast, kölbukt och roder:

Däcket är delvis förnyat, drivet och beckat. Efter slipning lades en glasfibermatta på som målades fast med plastfärg. Detta har fungerat utmärkt ända sedan 1975 med en strykning då och då. Ca. 10 ton betongballast har gjutits in. Ca. 1,5 ton järnvägsräls och 1 ton järntackor. Maskinen väger ca.1 800 kilo. Totalt 14.3 ton ballast. Rodret nytillverkat 1975 i 10 mm stålplåt. Överdelen är klädd med 2" ek. Nedre rodertappen och mellanlagret är kullagrade. Smörjning sker med fettspruta från toppen av rodret. Övre rodertappen har delrinbussning.

Bilder

Länkar